OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatel internetového obchodu:

Firma: Ing. Jan TUREK – SKI & SPORT

Se sídlem na adrese: Pecerady 177, 257 41 Týnec nad Sázavou

 IČ:  06368794

DIČ: CZ9011240183

 

Odpovědná osoba: Ing. Jan Turek

Tel.: 728 817 394

E-mail: skisport.turek@seznam.cz

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.skisport-shop.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Ing. Jan Turek – SKI & SPORT se sídlem na adrese Pecerady 177, Týnec nad Sázavou, 257 41, IČ 06368794 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.skisport-shop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky). Při procesu potvrzení objednávky každý kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a nakládáním s osobními údaji.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Firma Ing. Jan Turek – SKI & SPORT prohlašuje, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při procesu objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

2.2. Při potvrzování registrace můžete zvolit zasílání nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Ing. Jan Turek - SKI & SPORT, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: skisport.turek@seznam.cz.

 2.3. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3.3. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím webové stránky www.skisport-shop.cz jsou závazné.
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

4.2. Pokud provedete storno objednávky do 6 hodin od momentu objednání, objednávka se považuje za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem na adrese skisport.turek@seznam.cz, případně provést telefonicky na čísle 728 817 394. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

4.3. V případě, že nebude objednávka zrušena do uvedené doby a bude již expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Ceny u zboží uvedené na webových stránkách www.skisport-shop.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.skisport-shop.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna. V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pecerady 177, Týnec nad Sázavou 257 41;
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5429381339/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Pokud nebude platba za objednávku poukázána na účet prodávajícího do data splatnosti na faktuře, bude objednávka stornována.
5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.
5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.6. Kupující je povinen, v případě bezhotovostní platby, uhradit celou kupní cenu zboží vč. nákladů na dopravu ještě před odesláním zboží prodávajícím.
5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu – daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu předem při zvolené platbě
„převodem“ a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Po uhrazení ceny zboží a následném odesílání je faktura – daňový doklad přikládán do zásilky.
5.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku při platbě v hotovosti v provozovně či na dobírku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. ZPŮSOB DOPRAVY

6.1. Osobní odběr - Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech Vás bude prodávající informovat. Objednávky lze vyzvedávat v otevírací době v kamenném obchodě - ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17 do 20 hodin, mimo tuto dobu po předchozí dohodě.

 

6.2. Doručování přepravní společností  GSL

Zboží je doručováno přepravní balíkovou firmou GLS. Poštovné je vždy uváděno při procesu objednání. Cena je závislá od hmotnosti zásilky. V ceně poštovného je zahrnuto doběrečné. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena - tato změna bude napřed s kupujícím projednána. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Hmotnost balíku do:

Cena přepravy včetně doběrečného:

0 - 2 kg

140,-

2 - 7 kg

165,-

7 - 15 kg

195,-

 

Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání. Pozor! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

  

7. ZÁRUKA 

7.1. V zásilce vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu.

7.2. Záruční lhůta je stanovena na 2 roky u každého výrobku. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) pracovních dnů jako náhrada za čas dopravy.

 

 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího skisport.turek@seznam.cz.
8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované.
8.5. Ve lhůtě do třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 8.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno ani opotřebeno.
8.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 8.5 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8.8. V případě zakázkové výroby, respektive vrácení zboží, které bylo vyrobeno na zakázku dle požadavků kupujícího, a tyto požadavky byly specifikovány v průběhu objednávkového procesu, je posuzováno vždy individuálně, dle možnosti následného zpracování či opravy. V případě nemožnosti následného dalšího zpracování či opravy, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu vzniklé škody. Prodávající je oprávněn započíst vzniklou škodu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
9.1. Způsob přepravy a dodání zboží si určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
9.2. Zboží je odesíláno prodávajícím prostřednictvím přepravní firmy GLS. Kupující si vybírá způsob dopravy. Ze strany prodávajícího je nastaveno váhové omezení - u přepravní firmy GLS do 40 kg.
9.3. Náklady za přepravu jsou účtovány dle zvoleného způsobu přepravy a zvoleného typu platby za zboží.
9.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
9.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
9.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
9.8. Při nevyzvednutí odeslané zásilky na dobírku vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného ve výši uvedené na faktuře – daňovém dokladu. K úhradě přepravného bude kupující vyzván e-mailem, na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Na přepravné Vám bude vystavena faktura – daňový doklad se splatností čtrnáct (14) dnů. V případě neuhrazení této faktury do data splatnosti, budeme Vaši pohledávku řešit právní cestou.
9.9. V případě nevyzvednutí zásilky při platbě předem, bude zásilka uložena v naší provozovně po dobu 30 dnů. Po této době bude znehodnocena bez nároku na náhradu. Zásilka může být na Vaši žádost znovu zaslána. V tomto případě bude znovu účtován poplatek za přepravné.
9.10. Objednané zboží Vám bude potvrzeno prostřednictvím elektronické adresy, kde budete informováni o objednaném zboží a bude Vám podána informace, že budete prodávajícím informován o dalším postupu.
9.11. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány následující pracovní den.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
10.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
10.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
11.2. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému, kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, momentálně nedostupné atd.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit veškeré jím případně předem zaplacené finanční prostředky.
11.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy skisport.turek@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
11.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
11.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
11.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
12.9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
12.10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
12.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

14. DORUČOVÁNÍ
14.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
14.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
14.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14.4. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
15.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
15.3. Kontaktní údaje prodávajícího:
– adresa pro doručování:  Ing. Jan Turek – SKI & SPORT, Pecerady 177, Týnec nad Sázavou 257 41
– adresa elektronické pošty: skisport.turek@seznam.cz
– telefon: 728 817 394

16. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

16.1. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 8. Obchodních podmínek.

16.2. Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

 Jak postupovat při reklamaci?

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti.  Zašlete výrobek na adresu: Ing. Jan Turek – SKI & SPORT, Pecerady 177, 257 41 Týnec nad Sázavou. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Koupené zboží není nutné vracet v původním obalu.
  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo opraveno, dle povahy poškození, nebo bude vrácena kupní cena. Případné vrácení kupní ceny bude provedeno na bankovní účet kupujícího. Kupující uvede číslo účtu při procesu reklamace.
  5. Ke zboží je dobré přiložit veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon – daňový doklad, záruční list a jiné.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, telefonicky, případně osobně. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Ing. Jan TUREK

V Peceradech dne 1. 11. 2019

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2019 do odvolání.

 

Informace pro kupující. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.